Utviklingsveilederne

Veiledningsteamet i Follo, Øvre og Nedre Romerike består av Anett Hertzenberg og Ingvild Sehl.

Utviklingsveilederne skal støtte og bistå skoleeiere og skoleledere i pedagogisk utviklingsarbeid, skoleledelse og profesjonsutvikling. Utviklingsveilederne forholder seg til den enkelte skoleeiers ønske om veiledning med det formål om å øke skoleeiers kapasitet til å arbeide med målrettet forbedringsarbeid. Utviklingsveiledernes prioriterte oppgaver er å

  • Bistå og veilede skoleeiere i forbindelse med helhet og sammenheng i strategiplaner og lærende ledernettverk
  • Delta i utforming av innovasjonsprosjekter
  • Arrangere felles tiltak for RSØ-kommunene i desentralisert ordning for kompetanseutvikling
  • Arrangere skoleeiersamlinger i samarbeid med samordningsgruppa
  • Arrangere workshops med relevant tematikk for skoleledere og skoleeiere i RSØ-kommunene

Dette er en videreføring av samarbeidet mellom kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune som ble opprettet i forbindelse med den nasjonale Ungdomstrinn i utvikling 2014-2017. Utviklingsveilederne har vært tilsatt siden 2014.

Utviklingsveilederne eies av RSØ-kommunene i fellesskap, og er lokalisert i Lørenskog kommune.