Utviklingsveilederne er ressurspersoner for skoleeierne i arbeidet med kvalitetsutvikling av oppvekstsektoren.

Rollebeskrivelse for utviklingsveilederne:

  • Ha god oversikt over oppdatert teori og forskning
  • Veilede kommunene etter behov innen alle områder som er relevante for kvalitetsutvikling innen oppvekstsektoren
  • Ut fra skole-/barnehageeieres behov, planlegge og gjennomføre temasamlinger for skole-/barnehageledere og skole-/barnehageeiere
  • Legge til rette for nettverkslæring for skole-/barnehageledere internt i kommunen og mellom kommunene
  • Legge til rette for nettverkslæring for skole-/barnehageeiere
  • Følge opp arbeidet med fellestiltak innenfor Dekomp-ordningen

En viktig del av samarbeidet er å definere felles tiltak rettet mot kvalitetsutvikling i sektoren. Felles tiltak kan eksempelvis være:

  • Skoleeiersamlinger med faglig innhold – «lærende skoleeiernettverk»
  • Temabaserte ledersamlinger (skoler og barnehager)
  • Felles tiltak (workshops) for lærere innenfor Dekomp. Utviklingsveilederne er koordinatorer og ansvarlig for melding om midler til Statsforvalteren.