Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst er et samarbeid mellom 11 tilsluttede kommuner i Viken om kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren.

Intensjonen med samarbeidet er å gi kommunene et styrket grunnlag for systemisk arbeid med kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren, gjennom profesjonsutvikling innen barnehage- og skoleeierskap og pedagogisk ledelse.

Samarbeidet ledes av en samordningsgruppe bestående av en kommunalsjef fra hver region, med KS som sekretariat.

Styringsgruppens medlemmer:

  • Yngve Rønning (Øvre Romerike)
  • John Kristoffersen (Nedre Romerike)
  • Olav Gjesdahl Weng (Follo)
  • Børge Tomter (Lørenskog, vertskommune)

RSØ har tilsatt utviklingsveiledere, lokalisert i Lørenskog kommune, for å gjennomføre og koordinere lokale og felles tiltak. Samordningsgruppen skal styre utviklingsveiledernes prioriteringer og innsats innenfor nasjonale retningslinjer. Medlemmene av samordningsgruppen har et ansvar for å ha dialog med kommunene i den regionen hver av dem representerer.

Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst er en videreføring av et samarbeid mellom kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune som ble opprettet i forbindelse med den nasjonale Ungdomstrinn i utvikling 2014-2017. Utviklingsveilederne har vært tilsatt siden 2014.