Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst er et samarbeid mellom tilsluttede kommuner i Viken om kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren.

Intensjonen med samarbeidet er å gi kommunene et styrket grunnlag for systemisk arbeid med kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren, gjennom profesjonsutvikling innen barnehage- og skoleeierskap og pedagogisk ledelse. RSØ har tilsatt utviklingsveiledere, lokalisert i Lørenskog kommune, for å gjennomføre og koordinere lokale og felles tiltak. Rollebeskrivelse for utviklingsveilederne:

  • Ha god oversikt over oppdatert teori og forskning
  • Veilede kommunene etter behov innen alle områder som er relevante for kvalitetsutvikling innen oppvekstsektoren
  • Ut fra skole-/barnehageeieres behov, planlegge og gjennomføre temasamlinger for skole-/barnehageledere og skole-/barnehageeiere
  • Legge til rette for nettverkslæring for skole-/barnehageledere internt i kommunen og mellom kommunene
  • Legge til rette for nettverkslæring for skole-/barnehageeiere
  • Følge opp arbeidet med fellestiltak innenfor Dekomp-ordningen

En viktig del av samarbeidet er å definere felles tiltak rettet mot kvalitetsutvikling i sektoren. Utviklingsveilederne er ressurspersoner og koordinatorer. Felles tiltak kan eksempelvis være:

  • Skoleeiersamlinger med faglig innhold – «lærende skoleeiernettverk»
  • Temabaserte ledersamlinger (skoler og barnehager)
  • Fellestiltak (workshops) for lærere innenfor Dekomp. Utviklingsveilederne er koordinatorer og ansvarlig for melding om midler til Statsforvalteren.

Regionalt Skoleeiersamarbeid Øst er en videreføring av et samarbeid mellom kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune som ble opprettet i forbindelse med den nasjonale Ungdomstrinn i utvikling 2014-2017. Utviklingsveilederne har vært tilsatt siden 2014.