Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP) er en av del en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. Statlige midler kanaliseres til kommunene. Kommunene skal selv definere, prioritere og gjennomføre tiltak for kompetanseutvikling med utgangspunkt i nasjonale mål og i samarbeid med universiteter og høyskoler. Fra 2019 skal fylkeskommunene omfattes av ordningen. Statlige midler til videreutdanning er ikke omfattet av ordningen.

Intensjonen med samarbeidet mellom kommunene i Follo, Øvre og Nedre Romerike, Akershus fylkeskommune og universitet- og høgskolesektoren er at samarbeidsforumet skal være en viktig aktør i arbeidet med å heve kvalitetsutviklingen hos deltakende skoleeiere.

Samarbeidsforumet skal skape helhet og sammenheng i alt forbedringsarbeid i skolene og bidrar til at satsinger (etterutdanning og innovasjon) gir økt motivasjon, mestring og læring for alle elever i det 13-årige opplæringsløpet. Samarbeidsforumet skal bidrar til en større grad av samhandling mellom universitet- og høgskolesektor, skoleeier og skolene.

Mål for Samarbeidsforum i Follo, Øvre og Nedre Romerike:

  • Lærernes undervisning og lederes pedagogiske ledelse forbedres.
  • Elevenes grunnleggende ferdigheter bedres.
  • Elevene opplever bedre motivasjon, mestring og læringsmiljø.
  • Gjennomføringen i videregående skole bedres.

Prosessmål:

  • Etterutdanning forankres i skolenes og skoleeiers behov.
  • Kompetanseheving får direkte innvirkning på lærernes undervisning – og derigjennom effekt på elevenes læring og utvikling.
  • Alle aktører i skolen ser sammenhengen mellom satsingsområder, og skaper helhet i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen.
  • Alle aktører i skolen har et felles språk om kvalitetsutvikling i skolen og holder seg oppdatert på relevant forskning.
  • Kvaliteten på overgangene styrkes (større opplevd sammenheng i 13-årig opplæring).

Fylkesmannen forvalter den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling. Behov om midler meldes fylkesmannen årlig. FØN-kommunene samarbeider med Universitetet i Oslo, OsloMet, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold og NMBU om meldingen for 2018.